اعضای کمیته های آموزش، ایروبیک، بازی و ورزش الکترونیک و آمادگی جسمانی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های آموزش، ایروبیک، بازی و ورزش الکترونیک و آمادگی جسمانی منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، سرکار خانم ملیحه فامیلی فر برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته آموزش، سرکار خانم مریم فرجی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ایروبیک، جناب آقای محمدرضا روشنایی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته بازی و ورزش الکترونیک و سرکار خانم سمیرا سنگسری برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته آمادگی جسمانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

X