اعضای کمیته های فریزبی، بازی های فکری، طناب زنی و ورزش روزانه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های فریزبی، بازی های فکری، طناب زنی و ورزش روزانه منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، جناب آقای امیرحسین سلاخ برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته فریزبی، سرکار خانم خاطره نجم الدین برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته بازی های فکری، سرکار خانم صدیقه آقاییان برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته طناب زنی و جناب آقای حسین مرتضایی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش روزانه شهرستان سمنان منصوب شدند.

X