11

آذر

1399

مسابقه آتش نشان آماده باش

مسابقه آتش نشان آماده باش 🔻مسابقه آتش نشان آماده باش 🔹دو آیتم فیلم نمونه را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال کنید. 🔸اهدا جوایز به قید قرعه به بالاترین رکوردها…

  • 00:00 - 00:30
  • سمنان

11

آذر

1399

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔻مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔹در خانه یا باشگاه حرکت حفظ تعادل جامپینگ فیتنس یا ورزش جامپینگ فیتنس را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال…

  • 00:00 - 00:00
  • سمنان

11

آذر

1399

مسابقه بیشترین تعداد شنا سوئدی در یک دقیقه

مسابقه بیشترین تعداد شنا سوئدی در یک دقیقه 🔻مسابقه بیشترین تعداد شنا سوئدی در یک دقیقه 🔹در خانه یا باشگاه حرکت شنا سوئدی را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال…

  • 00:00 - 00:30
  • سمنان

11

آذر

1399

چالش حرکت تعادلی هواپیما

چالش حرکت تعادلی هواپیما 🔻چالش حرکت تعادلی هواپیما 🔹در خانه یا باشگاه حرکت تعادلی هواپیما را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید. 🔸اهدا جوایز به بالاترین…

  • 00:00 - 00:30
  • سمنان
X