رئیس هیئت ورزش‌های همگانی سمنان منصوب شد

بنا به  رئیس هیئت ورزش‌های همگانی سمنان منصوب شد  🔸ببا پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و تائید اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و موافقت هیئت رئیسه ورزش های همگانی استان سمنان طی حکمی از سوی رئیس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان امین قنبری بعنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان سمنان منصوب شد. پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و تائید اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و موافقت هیئت رئیسه ورزش های همگانی استان سمنان طی حکمی از سوی رئیس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان امین قنبری بعنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان سمنان منصوب شد.

X