اعضای کمیته های ورزش بزرگسالان، کمیته روش های تمرینی و تمرینات معلق، داژبال و داوطلبین ورزشی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های ورزش بزرگسالان، کمیته روش های تمرینی و تمرینات معلق، داژبال و داوطلبین ورزشی منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، جناب آقای محمدرضا بیدختی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش بزرگسالان، سرکار خانم مونا صباغیان برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته روش های تمرینی و تمرینات معلق، سرکار خانم راضیه یداللهی به عنوان رییس کمیته داژبال و جناب آقای مصطفی ضمیری برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته داوطلبین ورزشی شهرستان سمنان منصوب شدند.

X