اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند.

اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، جناب آقای محمد دربانی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش مساجد، سرکار خانم زکیه خیرالدین برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته بازی و ورزش کودکان، جناب آقای مهدی حافظی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته گردشگری ورزشی و سرکار خانم ماهرخ ابوسعیدی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته پرواز کایت شهرستان سمنان منصوب شدند.

X