اعضای کمیته های یوگا، ورزش در آب، ورزآرا و ورزش در طبیعت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های یوگا، ورزش در آب، ورزآرا و ورزش در طبیعت منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، سرکار خانم اکرم حیدریان برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته یوگا، جناب آقای امید کامروا برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش در آب، جناب آقای رضا دامغانیان به عنوان رییس کمیته ورز آرا و جناب آقای ابراهیم جندقیان برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش در طبیعت شهرستان سمنان منصوب شدند.

X