اعضای کمیته های EMS، ورزش های تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی، پیلاتس و ورزش آتشنشانان و امدادگران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های EMS، ورزش های تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی، پیلاتس و ورزش آتشنشانان و امدادگران منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، سرکار خانم معصومه سادات قائم مقامی به عنوان رییس کمیته EMS، جناب آقای یاسر علیزاده برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش های تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی، سرکار خانم طیبه نظری برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته پیلاتس و جناب آقای مهدی حسنی برای دومین سال پیاپی به عنوان رییس کمیته ورزش آتش نشانان و امدادگران شهرستان سمنان منصوب شدند.

X