مستخدمین حسینی خزانه دار هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خبر داد:

عدم حمایت مالی از سوی هیئت استان در سال گذشته

فاطمه مستخدمین حسینی خزانه دار هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در این نشست از عدم حمایت مالی هیئت ورزش های همگانی استان سمنان در سال گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه علی رغم برنامه های بسیاری که توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سطح شهر انجام شد، هیچگونه حمایت مالی از سوی هیئت استان صورت نپذیرفت.

وی افزود: در بحث تخصیص بودجه به هیئت های شهرستانی خواهشمندیم تا طبق شاخص ها و عملکرد های آن هیئت اعتبارات تقسیم شود و جمعیت و مساحت شهری و … لحاظ گردد تا بتوانیم در توسعه ورزش همگانی شایسته تر به مردم خدمت برسانیم.

خزانه دار هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در پایان از حمایت ها و نگاه ویژه اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان تقدیر کرد.

X