با کارشناسی تیم ارزیاب فدراسیون ورزش های همگانی، فرآیند ارزیابی سمنان شهر فعال پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، فرآیند ارزیابی سمنان شهر فعال با ارزیابی کارشناسان فدراسیون ورزش های همگانی ج.ا.ا پایان یافت.

با استقرار تیم ارزیابی فدراسیون ورزش های همگانی، پس از 14 روز فرآیند ارزیابی سمنان به عنوان شهر فعال با بررسی میدانی و پژوهشی شهر پایان یافت.

شهرهای ایران در قالب طرح ملی شفا (شهرهای فعال ایران) در پنج بخش شهر دوستدار ورزش، شهر دوستدار تناسب، شهر دوستدار بازی، شهر دوستدار پیاده روی و شهر دوستدار دوچرخه ارزیابی خواهند شد.

سمنان به عنوان نهمین شهر نامزد شهر های فعال ایران شده است و به عنوان دومین شهر مورد ارزیابی کارشناسان فدراسیون ورزش های همگانی ج.ا.ا قرار گرفت.

X